בהזמנה מקוונת של השירות מאשר הלקוח שהוא מסכים לעשות שימוש בשירותי MyMsg  (להלן: “החברה”)  לקבלה והעברה של הודעות פקסימיליה (להלן: “השירות”) בכפוף לתנאים שלהלן:

התחייבויות החברה ואבטחת מידע

 • החברה לא תעשה כל שימוש במידע המועבר דרכה ותעשה כמיטב יכולתה להבטיח את חיסיון המידע המועבר.
 • החברה, לרבות עובדיה, שלוחיה והפועלים מטעמה, לא תגלה רשימות, מסמכים או מידע אחר בנוגע ללקוח, לרבות פרטי חשבון, פרטים לגבי זרימת המידע ומעניו לאדם אחר מלבד ללקוח שאליו מתייחס המידע. עם זאת, תהיה רשאית החברה למסור פרטים כאמור מתוקף חובה שבדין וסמכות שבחוק לרבות מקום שמידע כאמור נדרש בהליך משפטי.
 • החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את השירות באופן המהיר ביותר על-פי בקשת הלקוח ועל-פי נוהלי עבודתה.
 • החברה אינה מתחייבת לשלוח מידע אשר מעצם טבעו עלול בהפצתו לגרום לדעתה להפרת כל חוק, דין ו/או זכות של צד ג’. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לסנן את המידע העובר דרכה ותשמש רק ככלי להעברת המידע. כל טענה, תביעה או דרישה מכל סוג שהוא שיופנו לחברה כתוצאה מהעברת מידע יופנו ללקוח השולח/מקבל את המידע.
 • במסגרת השרות, לא יישמרו הודעות פקסימיליה במחשבי החברה, והמידע שישמר יהיה נתוני המשלוח והקבלה (מספר שולח, מספר מקבל, תאריך, דפים, שעה…) ללא תוכן הפקס עצמו!

התחייבויות כלליות מצד הלקוח

 • הלקוח מצהיר בזאת כי לא יעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין או חוק, זכויות (כולל, אבל לא רק, זכויות יוצרים) של צד ג’ וכן לא ישלח כל מידע שבעצם תפוצתו או נמעניו הופך לנוגד כל דין או חוק או זכויות צד ג’.
 • הלקוח מודע לכך ששירותי הפקס השונים אינם נקיים משגיאות וייתכן כי פקסים לא יתקבלו או יתקבלו חלקית או יתקבלו באופן משובש ו/או יופצו חלקית ואו יופצו לרשימת נמענים חלקית ו/או באופן משובש. באם אחד או כל המצבים המפורטים לעיל מתרחשים, מתחייב הלקוח כי לא יראה בחברה אחראית במישרין או בעקיפין לכל נזק שיגרם ללקוח או לצד ג’ כתוצאה מהעברה/העדר העברת המידע.
 • הלקוח הוא האחראי הבלעדי לקבלת הסכמה ממקבלי הודעות הפקס שלו, ופוטר בזאת מאחריות את החברה לבדיקה כי אכן התקבלו ההסכמות כמצוין.
 • הלקוח לא ישלח הודעות פקסימיליה באמצעות השרות למי שלא הסכים לכך או שהביע את רצונו להפסיק את קבלת ההודעות. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע ללקוח כי יופסק השירות על ידי החברה במידה ויתקבלו פניות מלקוחות או מספקי התקשורת בטענות שונות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 • הלקוח ישלם לחברה בגין השירותים המסופקים על-פי האמור בסעיף “מחירים ותנאי תשלום” שלהלן.

מחירים ותנאי תשלום

 • מחירון השירות המתעדכן מעת לעת יעמוד לרשות הלקוח באתר האינטרנט של החברה.
 • ברכישת השירות תפיק החברה חשבון בגין השירותים לתקופה כפי שיסוכם עם הלקוח.
 • במקרים בהם תשלומים עבור שירות המבוצעים באמצעות כרטיס אשראי ואשר לא קיבלו את אישור חברת האשראי לא תיתן החברה את השירות כאמור. אי-אישור התשלום מכל סיבה שהיא כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, התשלום בכרטיס אשראי או בכל דרך אחרת יתבצע תוך שלושים יום מתום תקופת החיוב. אלא אם סוכם אחרת, איחור בתשלום כאמור יביא להפסקת כל השירותים אותם מקבל הלקוח מהחברה. כל התשלומים יתבצעו בשקלים ועל כל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כחוק בשיעור שיהא קיים באותה עת וישולם על-ידי הלקוח עם כל תשלום כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.
 • מחירים הנקובים בדולר ארה”ב או ביורו יחושבו על-פי שערם היציג ביום הפקת החשבונית.
 • אין בהשגתו של לקוח על דרישת התשלום של החברה בכדי לעכב ו/או לדחות ו/או לבטל את תשלומו בזמן הקבוע בהסכם זה.
 • בכפוף לכל זכות העומדת לחברה על-פי דין או על-פי הסכם, כל פיגור בתשלום מצד הלקוח יחויב הלקוח בריבית על תשלומיו על-פי הריבית למשיכות יתר חריגות הנגבית בבנק הפועלים בתקופת החבות.
 • חויב הלקוח בגין שירותים אשר לא קיבל בפועל, בשל תקלה או כל סיבה אחרת, יזוכה חשבונו של הלקוח בהחזר בגובה החיוב על השירות שהוכח כי לא קיבל. אין החברה מתחייבת לקבל טענה של אי-קבלת שירות וחיוב בגינו ללא ממצאים חד-משמעיים שיוצגו לפניה ובידיה בלבד האפשרות להחליט על החזר.
 • ללקוח לא תעמוד הזכות לקבל תמורה בגין חלק בלתי מנוצל של שירותים אשר רכש בעסקה מראש.
 • במקרים בהם לא יבוצע שימוש של מינימום עמודים (14 לערך ) יבוצע חיוב אוטומטי על סך 5 ₪ עבור דמי מנוי.

הגבלת אחריות

 • החברה תעשה כמיטב יכולתה להפיץ ו/או לקבל את המידע בפקס ולהעבירו ללקוח על הצד הטוב ביותר. עם זאת, לא תישא החברה באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מאי-קבלת פקס, קבלה חלקית או מלאה ו/או קבלה באיחור ו/או קבלה משובשת של שדרי הפקס ו/או הפצה חלקית של המידע המופץ ו/או הפצה לחלק מרשימת התפוצה בלבד ו/או הפצה חוזרת ללקוח ו/או הפצה לנמען שגוי.
 • החברה לא תהיה אחראית באופן ישיר או עקיף לנזק שייגרם ללקוח או לכל אדם אחר כתוצאה מפריצה בלתי-חוקית לשרתים, יירוט המידע, גניבתו או כל פעולה בלתי-חוקית אחרת.
 • מבלי לפגוע באמור, אין החברה אחראית בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשת הטלפונים ו/או בכל רשת תקשורת אחרת או באחד ממרכיביה. החברה אינה אחראית באופן ישיר או עקיף לכל עיכוב במתן השירות, והנזק הנובע ממנו, מעיכוב הנובע בקווי תקשורת, שרתים, נותני שירותי תקשורת, או מעומס על מערכות החברה. כמו-כן, אין החברה אחראית בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לכל אדם כתוצאה משיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות ברשתות החשמל ו/או כח אחרות.
 • אין החברה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפסקת השירותים על-פי המקרים המצוינים בסעיפים הקודמים.
 • החברה לא תהיה אחראית לתשלום בגין כל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מתקלה שנגרמה בשידור הפקסים בגין מעשה או מחדל של החברה מעבר לתשלום החזר דמי השירות ששולמו לחברה בגין השירות במשך 12 חודשים שקדמו למועד קרות הנזק ללקוח. בכל מקרה ולמען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לנזק תוצאתי או נזק עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי כל שהוא.
 • בהסכמתו להסכם זה משחרר הלקוח את החברה, מנהליה, עובדיה, קבלני המשנה שלה, שלוחיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה בין אם אורגן בחברה ובין אם לאו, מאחריות כלשהי נזיקית ו/או חוזית ו/או על-פי כל עילה אחרת לרבות במקרה של כח עליון לרבות מכת ברק, שטפון, והשבתה. שיפוי
 • הלקוח יפצה ו/או וישפה את החברה על פי דרישתה הראשונה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שיגרמו לחברה בקשר עם שליחת הודעות הפקס, ובתנאי שניתן בגינם פס”ד חלוט ו/או פשרה שניתנה עליה הסכמת הלקוח, לרבות בשל תביעה של צד שלישי. החברה תאפשר ללקוח, בכפוף להוראות הדין, להתגונן בכל הליך כאמור, ותשתף עמו פעולה באופן סביר, לשם הגנה כאמור.

תנאים כלליים

 • על-פי הודעה מראש ובכתב תוכל החברה להסב את זכויותיה וחובותיה על-פי הסכם זה לחברה אחרת מבלי לפגוע בתנאי ההסכם כאמור.
 • הסכם זה אפשר שיבוטל על-ידי הודעה מראש ובכתב של שלשה ימים מאת צד אחד למשנהו. הביטול אינו פותר את הלקוח מתשלום כל חובותיו עבור השירותים שקיבל גם אם החשבון בגינם טרם הומצא לו עד ביטול ההסכם.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל הסכם זה אפשר שיבוטל והשירותים הקבועים בו יופסקו מיידית במקרים הבאים: א. פיגור של 10 ימים או יותר בתשלום על-פי הסכם זה. ב. פטירתו של לקוח או במידה והוגשה בקשה לפשיטת רגל של הלקוח ו/או בקשה לפירוק הלקוח ו/או בקשה למינוי כונס נכסים ללקוח ו/או בקשה לעיקול נכסי הלקוח ו/או במקרה של חיסול עסקי הלקוח או הפסקתם ו/או בכל מקרה של הודעת הלקוח או מי מנושיו על אי-יכולתו לשלם חובותיו. ג. שימוש שלא כדין בשרותי החברה על-פי הסכם זה, לרבות מתן רשות לאחר לשימוש בשירותים, שלא באישור מפורש של החברה. ד. דרישת רשות מוסמכת. ה. כל הפרה יסודית אחרת של תנאי מתנאי הסכם זה.
 • על-מנת לבצע פעולות תחזוקה חיוניות במערך החברה, או כתוצאה מתקלה בשירות, רשאית החברה להפסיק באופן זמני את מתן השירותים השונים. על הפסקות ממושכות ומתוכננות באספקת השירות תיתן החברה ללקוח הודעה מראש תוך פרק זמן סביר.
 • הסכם זה יעמוד בתוקפו ממועד חתימתו, לתקופה בלתי מוגבלת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק מיוזמתה את השירות ללקוח במתן הודעה של 30 יום מראש, וכן תהיה רשאית להפסיק את ההסכם לאלתר במקרה בו: הלקוח שלח הודעת פקס למי שלא נתן הסכמתו לכך, ו/או הלקוח הוכרז כפושט רגל, או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע, הכול לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט ולא הוסרה תוך 30 יום ממועד הגשתה, או בעתות חירום לאומי או מסיבות בטחון לאומי.
 • כתובת הצדדים להסכם זה הן כדלקמן: כתובת חברת מסג’נט רחוב יגאל אלון 53 תל אביב 6706206. כתובת הלקוח כפי שהוקלדה על-ידי הלקוח בעת הרשמתו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על-פי כתובת אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 72 שעות משליחתה. אם נמסרה ביד במועד מסירתה ואם שוגרה בפקסימיליה במועד וידוא הגעתה.
 • הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט היחידי והבלעדי לגבי שירותים, תשלומים ויחסי הצדדים על-פי הסכם זה יהיה בית המשפט המוסמך על-פי העניין בתל-אביב.